PROTOKÓŁ ODBIORU NIERUCHOMOŚCI

PROTOKÓŁ ODBIORU NIERUCHOMOŚCI

Najczęściej protokół odbioru nieruchomości sporządzany jest na druku przygotowanym
przez dewelopera. Powinien on zawierać takie informacje jak:

  • datę odbioru,
  • dane stron umowy,
  • dane lokalu i przynależności,
  • spis usterek/uwag,
  • informację na temat przekazanych kluczy, pilotów do garażu itp.
Protokół powinien zostać podpisany przez obydwie strony, niezależnie od od tego czy stan lokalu jest przez nabywcę akceptowalny czy też wymaga  poprawek. Podpisanie protokołu przez kupującego nie jest jednoznaczne z akceptacją stwierdzonych usterek, lecz zobowiązuje dewelopera do ich naprawy. Deweloper ma obowiązek odnieść się do wad z protokołu w ciągu 14 dni od daty odbioru i naprawić usterki uznane przez siebie za zasadne w ciągu 30 dni. W przypadku, gdy wady nie zostaną uznane, deweloper zobowiązany jest przekazać nabywcy oświadczenie o odmowie na papierze lub innym trwałym nośniku.
Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W protokole odnotowuje się również odmowę dokonania odbioru przez nabywcę w przypadku stwierdzenia wady istotnej, uznanie wady istotnej przez dewelopera albo odmowę uznania wady istotnej przez dewelopera.
Verified by MonsterInsights