RĘKOJMIA

RĘKOJMIA

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego okres obowiązywania rękojmi za wady fizyczne i prawne lokali i gruntów wynosi 5 lat. Okres 5 lat naliczany jest od momentu wydania nieruchomości kupującemu, t.j. od odbioru kluczy.
Wady zgłoszone w ramach rękojmi powinny zostać rozpatrzone przez dewelopera. Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się co do ich słuszności i 30 dni na usunięcie usterki (wszystkie daty liczone są od momentu zgłoszenia usterki).

Podobny schemat działania występuje przy wykonywanym odbiorze technicznym – usterki muszą zostać usunięte najpóźniej w ciągu 30 dni. Dodatkowo ustawa wskazuje, że jeśli wada fizyczna jest stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru mieszkania, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili odbioru. Oznacza to, że przez pierwszy rok to deweloper musi nam udowodnić, że wada nie wynika z jego błędów. Zawsze istnieje również ryzyko, że wada powstała w skutek działania naszej ekipy remontowej.
Verified by MonsterInsights